5 شهريور , 1402

نتایج آزمون نهایی پنجاهمین دوره ورزش درمانی در آب استان تهران

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان پنجاهمین دوره ورزش درمانی در آب استان تهران را اعلام کرد.
لازم به ذکر است دانش پذیران برای دریافت مدرک دوره می بایست با  کارشناسان آموزش مربوطه خود تماس حاصل فرمایند.

اسامی پذیرفته شدگان دوره به شرح ذیل می باشد:

زهرااحمدی خو
نسترناعتماد
مهدیاقبالی
الیاسالیاسی
فایزهآقانوری
سیده هانیه باب الحوائجی
مریمبهروزنژاد
گلساپورحاتمی
مریمپیرمحمد
سارا توکل
ناهیدحسنلویی
وحیدهحسین پور حکم آبادی
نسیمخیرالله پور سرائی
حمزهداداشپور
فرشتهدان کو
فاطمهرجبی
مهرانرحمانی
فاطمه رحیمی
مهسا رستمی
محمدامین زارع میرک آباد
مبینا زرکش
دیارسالک
سعیدسلمانی نژاد
کوروشسلیمانی نیا
مهتا ساداتشاه طاهری
سمیهصدیقی
سهیلاطالبی
پریساعامری نظری
لادنعباسپور رحمتی
احمد عباسی 
فاطمهعظیمی بهمند 
معصومهعلی اصغری تویه
زهرهعمرانی
فاطمهفتح آبادی 
زهرافردی پور
هدیهفلاح شیرازی
محمد حسین قاسمی فرد 
بابکقربانی عید
رقیهقلیزاده
صدفکارائی
سپیدهکرمی
رضاکریم زاده رستمی
نیلوفر مالدار
زهرا محجوب گشت رودخانی
غزالهمحمدی
مرتضیمحمودآبادی 
غزالمروستی نیا
اميررضا مشهدي جعفرلو 
فاطمهمعمارزاده
سیده صدیقهملائی
سهیلاملکی
مهرانمهدور
سیده سعیدهموسوی
سهیلا میرزاآقایی
فاطمه نجات پور قوژدی
پریسانصیری
نورہنظامی
کوثرنوجوانی
مریم همراهی
فاطمه وطنخواه
 معصومه وفادار اسبفروشانی
هستیویسی


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد