11 شهريور , 1402

اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی امدادگر ورزشی استان خوزستان

اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی امدادگر ورزشی استان خوزستان اعلام شد.

 مجید جباری
 منصورجباری
امینحقی زاده
الههرحیمی ننجی
 عبالمحمدزرگانی
میلاد ساکی
 سهراب سعیدی پور 
 سید محسنسیدی
 رسولعتاب
 یوسف فرزام کیا
داودکرم بیگی 
 محمدمخیلفی
 مریم موسوی
 اعظمموسوی
 افسانه نوروزی
امیننوروزی
احمد یزدان خواه

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد