24 آبان , 1402

اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی ماساژ ورزشی استان تهران

اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی ماساژ ورزشی استان تهران به شرح ذیل می باشد:

 سعیدغفاری
 پریسااحیائی
 علیاردیبهشت
فاطمهازهری راد
 احداصل توقیری
حامداکبری
 منیرهاکبری
 محمد حسیناهنزی
آی سنایگدری
فاطمهپایش
  عادلپور فلاطون
 محمدثقفی زاده
 مصطفیجلالی
سیدعلی اصغرجلالی
 محمدجمال زاده
سعیدهجمالکه
 الهامجنابی
 جلالحبیبی یان
 علیحسام
 بيژنخاني
رقیهخدا کرمی
 آرشخسروی
 میناخوئینی
ساماندهقانی سامانی
مریمرامین
 بیژنرحیمی فرد
آزادهرحیمی ننجی
سیمینرشیدی اردستانی
 پونهزالی
آرمانزینعلی نوحدانی
 سعیدسلیمانی
سودابهسلیمی
مسعودسنائی
سرکار خانمشجایی
 محسنشریفی
 سید سروشصباغی
 امیرصبایی
علیصفری
 سپهرطهمورس زاده
سحرعالی نژاد
 فرشیدعباسی فرزین
 فروزانعلیدوستی شهرکی
طاهرهقاسمی
 بابکقربانی عید
 سعیدکاویانی مقدم
 مریمکوچی
 مرتضیمحمودآبادی
 میلادمعدنچی ها
 علیمعظمی گودرزی
 مسعودمهدیان ماهفروزی
 سجادمیرزاپورفرد
 عاطفهنقیبی جوشانی
 فاطمه نمازی 
 سجادنوری
 حسینوثوقی نرمیقی
فاطمهوکیل زارچی
 مجتبییعقوبی
 بهروزیوسفی
مرضیهامینی

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد