23 ارديبهشت , 1403

اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی امدادگر ورزشی استان مرکزی

اسامی شرکت کنندگان دوره بازآموزی امدادگر ورزشی (1402) هیئت پزشکی ورزشی استان مرکزی اعلام شد.

حسیناسکندری
 مریمامیدواری
عاطفهبیا تی
 بدریجنیدی
 محدثهحاجی محمدی
علیحیدری
 زهراخدادادی
یونسخلج رشیدی
 شیماداتوسی
 سمیهزاویه
علیرضاعباسی
 نرگسفراهانی
علیرضافراهانی
ماهانفراهانی
 ریحانهفراهانی
محمدقاسمی
داودگنجی
شروینمشایخی فر
 فاطمههاشمی


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد