23 مهر , 1401

نتایج 280مین دوره ماساژ ورزشی استان خراسان رضوی

    کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی اسامی پذیرفته شدگان آزمون نهایی دویست و هشتادمین دوره ماساژ ورزشی استان خراسان رضوی را اعلام کرد.
براین اساس پذیرفته شدگان میبایست جهت دوره ۵۰ ساعته کارورزی ماساژ ورزشی خود اقدام نمایند .

پذیرفته شدگان دوره پس از انجام کارورزی میبایست با مسئولین آموزش خود جهت دریافت مدارک تماس حاصل نمایند :

 
شقایقاحمدی سیماب
محمداحمدیان یزدی
مهنازاطاقی فریمانی
شکوفهایزانلوی مطلق
محدثه بابازاده
شهیدهبازاری
امیرمحمدبراتی
زهراتاجی
ابوالقاسمجاوید
حمیدحسین پور حجاز
مجیدخاوری
شهرادخجسته
محمد ابراهیمخداوردی
فاطمهخسروی
سمیه خیرآبادی
سمیرادقیق نژاد
حانیهدل خوش
فؤاددلبریان
یگانهرجبی
فرهادزحمتکش
ساناززرینی
محبوبهسلیمانی چناری
مریم الساداتشادمان مجد
فهیمهعلیزاده
علیرضاعیلامی رود
امینفرج الهی
امیرمحمدکاتب
امیرمحمدکیوان شکوه
نفیسهمبارکی
محمدرضامحمدی نیا
سید مصطفیمعاون افشاری
نفیسهموسائی
ریحانهمیرزاده
اعظمناصری
فائزه نجفی
حسنهورسان
سید امیررضاوجدانی تربتی
نجمهوکیلی راد
سهرابوکیلی راد
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد