30 مهر , 1401

نتایج چهل و پنجمین دوره ورزش درمانی در آب فدراسیون

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان چهل و پنجمین دوره ورزش درمانی در آب فدراسیون را اعلام کرد
جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با زمان دریافت مدرک دوره با کارشناس ثبت نام خود تماس حاصل فرمایید.
افراد ذیل در آزمون مربوطه پذیرفته شده اند:

حسین
احمدی
آسیهادب
سعید اسمعیلی 
محسن
اشکوتی
فاطمه
اصغري
الههاصغری
بکتاشالهامیان
شهرزادالیاسی
محمدامیریان
مرجانآبلوچ
امیرمحمد
براتی
علی
بهرامی فرود
اصغر بهروز 
رویا بیگتاشخانی 
شهرام پرنیاک
رسولپریشانی
سارا
پیشورفرش
محمدحسین
حاتمی رشک وسطایی 
پریساحسینی حاجی حسن
مبیناخبیری
آناهیتا خسروی نژاد
محمد حسین دوازده امامی
الهه زارع
لیلازنگنه
ابراهیم سخاوت
شهرام
سلیمانی
محبوبه شهریاری فرد 
کبری
صحبتی داودخانی
میناصفائی
مائده سادات طباطبایی
ریحانهطوسی خراسانی
مهسا عباسی
هادیعباسی نیاسر
صالحعصار
اسمافاضل
صبا
فتحعلی برزابادی
فاطمه
فلاحی فراش
مجتبیقاسم زاده
محیا قاسمی
بهاره قلی پور
محمدجوادکرمی 
پوریا محمدکریم
محمدمزارع
سیده زهرامعصومی
محمدمیرزایی
بهناممیرزایی
هدیهنباتی
مهشید
نبویان
مریم
نجفی
مینو
نجفی 
سمیه
نعمتی
زهرانوروزی
زهرا
هوشیار یدک 
علیرضا
وثوقیان سرچشمه
محمد
وکیل زاده
کیانوشویسیمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد