12 شهريور , 1402

اسامی شرکت کنندگان ششمین دوره مدرسه کمردرد استان فارس

اسامی شرکت کنندگان ششمین دوره مدرسه کمردرد استان فارس اعلام شد.

 
  پرنیاناژدری پور
 محمد علیاسفندیاری
 امیناسکندری
 جواداکبری
 مسلمایزدی
 میلادآسیمه
 پیام پارسائی
  بهروز پیشنام
  فاطمهتوکلیان
  سیده نازیلاجعفری
 محمودحسینی نیا
  فاطمهخاقانی
  لیلاداستان شاد
  زینبدلنواز
  پریسارفیعی
 حسنروحی بخش
  فاطمهروشن ضمیر
 سید مهدیصحرائیان
  پریساعالی زاده
 نوید عبدالهی فرد
 مهدیقنبری
  زهراکشت کار
 اعظممرادی
   سیده زهراءموسوی نژاد
 محمودنجفی
 عبدالوکیلنوابی
  سودابههنرور


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد